La jubilació dels pilots

La jubilació dels pilots, com moltes altres professions, té alguna que altra excepció donades les circumstàncies de naturalesa de la seva professió. Per això, no és d’estranyar que aquestes excepcions donen lloc a possible controvèrsia.

No obstant això, són moltes les persones que tenen dubtes sobre fins a quin edat pot un pilot seguir exercint la seva professió. Aquestes qüestions són totalment comprensibles, ja que no hi ha una normativa legal que dictamini una edat en concret, per això, hi ha un cert debat sobre les capacitats dels pilots a partir de certa edat.

Recordem que avui en dia, l’edat mínima per a la jubilació és de 65 anys si el treballador ha cotitzat durant un període mínim de 37 anys, o de 65 anys i 10 mesos, si la persona no ha assolit aquest període de cotització. Una edat que, amb els anys, s’anirà incrementant.

Com a norma general, es pressuposa que la jubilació dels pilots aeris s’avança a l’edat preestablerta donada la naturalesa de l’activitat que exerceixen.

L’edat de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en tots aquells grups o activitats professionals, que comportin risc, exposició a substàncies tòxiques o insalubres, i risc d’accidents, sempre complint uns criteris:

  • Quan el treballador acrediti en la seva professió el mínim d’activitat que correspongui.
  • Que aquest es trobi en situació d’alta.
  • Que compleixi tots els requisits generals exigits en l’article 206 de Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

El personal de vol es pot acollir a alguna d’aquests supòsits legals, per així rebaixar l’edat de jubilació. Per tot això, hi ha la possibilitat de retirar les llicències de vol abans que s’arribi a l’edat ordinària de jubilació.

Com es produeix la reducció de jubilació?

La reducció de jubilació en aquests casos es mesura amb uns paràmetres ja establerts. En el cas dels pilots i segons pilots, el coeficient reductor de jubilació és de l’0,40.

En cas de les categories de mecànic d’aeronau, navegant operador de fotografia aèria, operador de mitjans tecnològics, fotògraf aeri i operador de càmera aèria, el coeficient de reducció és de l’0,30.

Això vol dir que tots els pilots es jubilen abans?

No, els pilots poden no voler jubilar-se abans de l’edat mínima de jubilació ordinària, el que suposa que els professionals puguin seguir pilotant fins arribar a l’edat de jubilació establerta.

No obstant això, també s’ha de saber que la legislació espanyola no permet als pilots de més de 60 anys, pilotar aeronaus dedicades a operacions de transport aeri comercial, ja que la legislació no permet dos pilots de 60 o més anys pilotant junts en el mateix avió 8aviones multicrew, és a dir amb pilot i copilot).