Aviso legal

1. Identificació del Prestador de Serveis:

Per donar compliment a la normativa sobre comerç electrònic, indiquem a continuació les nostres dades identificatives com a prestadors dels serveis i titulars d’aquesta pàgina web:
Nom empresa: EUROPEAN AVIATION SCHOOL OF BARCELONA, S.L., (en endavant EAS Barcelona)
NIF: B65336216
Nom del domini: Easbcn.com
Direcció: Carrer Rector Triadó, 94 Entl., 08014 Barcelona (Espanya).
Correu electrònic: info@Easbcn.com
Tel.: +34 93 250 20 20
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona 28/05/2010 al Tom 41928, Foli 156, Fulla B 395959, Inscripció 1

EAS Barcelona sorgeix de la iniciativa d’un equip altament especialitzat i experimentat per a establir en una de les ciutats més atractives d’Europa un centre de formació aeronàutica de qualitat.

2. Abast de l’Avís Legal i Condicions d’ Ús:

Amb la navegació i l’ús d’aquesta web s’adquireix la condició d’usuari. Com a tal, l’usuari accepta la totalitat d’aquest Avís Legal i de la Política de Privacitat, de forma plena i sense cap tipus de reserva. També accepta la instal·lació de Cookies  segons les preferències seleccionades en el centre de preferències o CMP (Consent Management Platform) habilitat al nostre web. Pot conèixer quines Cookies utilitzem en la nostra Política de Cookies
Si us plau, com a usuari d’aquest lloc web, llegiu aquest Avís Legal en el qual establim les Condicions Generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de Easbcn.com.
L’informem que, a més d’aquestes condicions generals regulades en el present Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través d’aquesta pàgina web. En cas de discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (pel principi d’especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret.
Des d’aquesta web podrà accedir a multitud d’articles tècnics, informacions i dades relacionades amb la formació aeronàutica i l’aviació comercial (en endavant, “els continguts”) propietat de EAS Barcelona. Com a usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i dels continguts que Easbcn.com ofereix a través del seu web. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es prohibeix a l’usuari en el lloc web:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 5. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

EAS Barcelona es reserva el dret a retirar del blog, de la pàgina web i de les xarxes socials corporatives tots aquells comentaris i aportacions dels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, EAS Barcelona no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del web, blog, xarxes socials o altres eines de participació que puguin crear-se.

3. Propietat Intel·lectual i propietat industrial:

Tots els drets sobre els continguts d’aquesta web pertanyen a EAS Barcelona, excepte aquells que pertanyin als seus clients, partners o proveïdors de continguts.
Com a usuari, pot visualitzar i mostrar el contingut de la pàgina web a la pantalla d’un ordinador, tablet, smartphone o dispositiu equivalent, emmagatzemar aquest contingut en format electrònic a la memòria interna del dispositiu (però no en un servidor ni en un dispositiu de memòria connectat a Internet) o imprimir una còpia de contingut per al seu ús personal i no comercial, havent, tot i així, mantenint tota la informació relacionada amb els drets de propietat intel·lectual.
L’accés a la pàgina web no li confereix com a usuari cap dret sobre el contingut d’aquesta pàgina web.
A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs ( “frames”), banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors de la pàgina web, són titularitat de EAS Barcelona, que posseeix legítimament els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, com a usuari que accedeix a la web, no pot, sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements inclosos aquí. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari.
Queden prohibits qualssevol dels recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l’usuari puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la pàgina web. En particular, queda prohibida qualsevol alteració del web que pugui afectar el seu contingut actual, com ara enllaços, hiperenllaços, emmarcat (“framing”), o similars.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

4. Política de Links:

Els links són enllaços d’hipertext que vinculen a una altra web o recurs.
Enllaços de Easbcn.com a pàgines web de tercers:
En aquest web trobareu enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers. EAS Barcelona no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats en altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes. Us recomanem que quan accedeixi a altres pàgines web llegeixi amb atenció la seva Política de Privacitat i els seus Termes i Condicions d’Ús.
Enllaços externs amb destinació a Easbcn.com:
Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link o hiperenllaç amb destinació a Easbcn.com, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

 1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet, portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la home page o a la URL de qualsevol de les seccions dels web. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de la pàgina web.
 2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de EAS Barcelona, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web Easbcn.com, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs (“framing”) , redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
 3. No s’autoritzen l’establiment de links a Easbcn.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.

 

5. Exoneració de Responsabilitat:

EAS Barcelona no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa relatius als serveis i productes oferts. Els continguts de la pàgina web poden tenir incorreccions o errates. EAS Barcelona no és responsable, ni podrà responsabilitzar-se, de qualsevol mitjà o manera, per les incorreccions o errors, danys causats o resultants de la utilització d’informació derivada de la pàgina web, o mitjançant la pàgina web, per part dels usuaris.
L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’avaluació de la informació i els continguts obtinguts mitjançant la pàgina web.
En particular, EAS Barcelona no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat de la informació directament originada pels seus clients i usuaris, ja siguin ofertes i / o demandes, comentaris al web, el blog o xarxes socials sobre productes o serveis, informació corporativa d’empreses, o qualsevol altre contingut procedent de documentació pròpia de clients i usuaris.
En cap cas EAS Barcelona serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió de la pàgina web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
EAS Barcelona es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap tipus d’indemnització de cap tipus.
EAS Barcelona, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels productes o serveis continguts a la web.

6. Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), defineix les dades personals com:
Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.
Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.
Estem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantim el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, podeu visitar la nostra Política de Privacitat

7. Analítica Web i ús de “Cookies” i “DARD’s”

Quan s’accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text al seu equip denominats “Cookies” o “DARD’s” acrònim de “Dispositius d’Emmagatzematge i Recuperació d’Informació”. En aquests arxius s’emmagatzemen un mínim d’informació que permet reconèixer com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les seves preferències a l’accedir al web.
Pot rebutjar l’ús de “Cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador i mitjançant el centre de preferències de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l’AEPD plasmades en la Guia sobre l’ús de Cookies.
Per a més informació pot accedir a la nostra  Política de Cookies

8. Normes per a  la publicació de comentaris:

Com a usuari en el nostre blog, eventualment pot realitzar comentaris perquè siguin publicats. La utilització d’aquest servei queda subjecta a les següents clàusules:

 1. La publicació del comentari és totalment discrecional a criteri exclusiu de EAS Barcelona. Com a usuari accepta la possibilitat que el comentari no sigui publicat. La no publicació del material enviat no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.
 2. Responsabilitat de l’usuari. En participar en espais eventualment habilitats, l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquells, garantint a EAS Barcelona la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes.
 3. En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, com a usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari o llicència d’ús per a difondre-ho. Eximint a EAS Barcelona de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
 4. Continguts: com usuari haurà, abans de publicar un missatge o comentari, triar l’espai adequat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica de continguts de la web seran eliminats. En la publicació de comentaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els serveis, com a usuari manifesta la seva total conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar els nostres canals i espais habilitats per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora , danyant la imatge pública i / o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. Respecte mutu: com a usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris, sent tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris.
 5. EAS Barcelona, podrà limitar, en la mesura que tingués coneixement d’això, l’accés al web, blog i xarxes socials corporatives d’opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material que vulneri allò que disposa anteriorment . D’acord a l’anterior, EAS Barcelona estarà legitimada per a suspendre de manera immediata la prestació de servei i, si escau, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, al seu exclusiu criteri, o a petició de tercer afectat o de l’autoritat competent.
 6. Cessió del contingut: EAS Barcelona es reserva el dret a reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats al web o els blocs o xarxes socials d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
 7. Exoneració de responsabilitat: EAS Barcelona no és responsable d’allò publicat en els comentaris i notícies del web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
 8. No integritat del servei: EAS Barcelona no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de les seccions de comentaris i notícies del seu web i / o blog, i pot modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
 9. Denúncia: En el cas que com a usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús de les seccions del web per part d’altres usuaris, pot posar-ho en coneixement de EAS Barcelona, mitjançant el correu electrònic info@Easbcn.com, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de contingut d’usuaris”, perquè procedim a moderar o eliminar els mateixos.
 10. Indemnitat: Com a usuari mantindrà indemne a EAS Barcelona davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització del web, blogs o xarxes socials corporatives titularitat de EAS Barcelona.

9. Dret d’exclusió:

Ens reservem el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web, blog i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d’ús.

10. Generalitats:

Perseguirem l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals disponibles en l’ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.

11. Modificació de les presents condicions i duració:

Podrem modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent

Aquest Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen, es regiran per la legislació espanyola.
EAS Barcelona i l’usuari, renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, per a totes aquelles qüestions o accions que poguessin exercitar-se derivades de la prestació dels serveis oferts a través d’aquesta pàgina web i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix el present Avís Legal, Política de Privadesa i altres condicions particulars de cada servei.